Đề án

Viện Nghiên cứu – Ứng dụng VIệt Nam bách nghệ thực hành luôn thực hiện các đề án khoa học, đề tài nghiên cứu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển dự án của Viện.  Các đề án nổi bật:

Nghiên cứu khoa học quốc tế

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các trường đại học, trong đó đội ngũ nòng cốt chính là giảng viên và nghiên cứu viên. Một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên nói riêng […]

Nghiên cứu bộ môn

Nghiên cứu bộ môn là gì? Nghiên cứu bộ môn là hành động khảo sát, tìm hiểu, thẩm định, đánh giá và phản biện bộ môn, đề tài trong hội động khoa học, hội đồng chuyên gia liên quan bộ môn đang được nghiên cứu… dựa trên những số liệu, dữ liệu, tài liệu, kinh […]

Giới thiệu

Giới thiệu Quy trình Video Viện Việt Nam Bách nghệ thực hành định hướng dẫn đầu trong việc nghiên cứu và tôn vinh các ngành nghề, tạo môi trường đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho thế hệ trẻ học sinh, sinh viên, thanh niên, các nhà khoa học và các nhà quản lý doanh […]