Đề án

Viện Nghiên cứu – Ứng dụng VIệt Nam bách nghệ thực hành luôn thực hiện các đề án khoa học, đề tài nghiên cứu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển dự án của Viện. 

Các đề án nổi bật: