Trung tâm thực hành Marketing

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm thực hành Marketing thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor).

Trung tâm là nơi ứng dụng, tư vấn các giải pháp Marketing cho tổ chức, doanh nghiệp.

Trung tâm thực hành Marketing – SMAR

CHỨC NĂNG

  • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các đề tài trong và ngoài nước về Marketing.
  • Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao các kỹ năng về Marketing cho doanh nghiệp.

 

NHIỆM VỤ

Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về Marketing
Thực hiện dịch vụ tư vấn,  tham mưu chiến lược về Marketing, Branding cho các doanh nghiệp.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan  tổ chức các chương trình chia sẻ, hội thảo về nội dung liên quan phát triển Marketing trong và ngoài nước.
Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác trong và ngoài nước để phát triển các nghiên cứu, đề án, chương trình Marketing.
Tham mưu tổ chức thực hiện công tác Marketing, truyền thông của Viện.

 

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn, tham mưu chiến lược Marketing cho các doanh nghiệp: Happyland, VNPT, ..
  •  Tổ chức các lớp đào tạo về Marketing cho sinh viên, doanh nghiệp.
  • Triển khai các hoạt động Marketing cho doanh nghiệp