Trung tâm nghiên cứu, phát triển nhân sự kế thừa

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm nghiên cứu, phát triển nhân sự kế thừa thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor). Trung tâm là nơi nghiên cứu, phát triển và vận dụng các đề án về nâng cao năng lực nhân sự vào thực tiễn để phục vụ các chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

Trung tâm phát triển nhân sự kế thừa

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, phục vụ  tác phát triển nguồn nhân lực tại các tổ chức, đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa cho Doanh nghiệp. Tham mưu triển khai các chương trình hoạt động về gia tăng chất lượng nguồn nhân sự tại Việt Nam.

 

NHIỆM VỤ

Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước
Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ cho các ứng viên là đối tượng dự nguồn tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế thừa.
Thực hiện dịch vụ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tổ chức và liên kết tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung về: dự báo, quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực kế thừa.
Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và có tính kế thừa; tìm kiếm, khai thác học bổng, các nguồn tài trợ của cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Tham mưu tổ chức thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng và kế thừa theo các chương trình, đề án đã được Chính phủ phê duyệt.
Các chương trình Trung tâm thực hiện

 THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

  • Xây dựng bộ môn Định vị bản thân: giúp các bạn học sinh, sinh viên định vị bản thân hiện tại, tương lai và có lộ trình phát triển
  • Xây dựng bộ môn học kỳ doanh nghiệp: giúp kết nối sinh viên và doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế và phát triển các kỹ năng.
Bộ môn Học kỳ doanh nghiệp
Bộ môn Định vị bản thân