Trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Stech

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ STECH thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor). Trung tâm là nơi nghiên cứu, phát triển, vận dụng các đề án công nghệ vào thực tiễn để phục vụ các chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

Trung tâm công nghệ STECH

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, phục vụ đào tạo, ứng dụng các kết quả công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội. Kết nối hợp tác cũng như hỗ trợ chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

Trung tâm công nghệ STECH – Nghiên cứu tập trung lĩnh vực Công nghệ

NHIỆM VỤ

  • Tổ chức thực hiện chương trình hội thảo, chia sẻ về phát triển Công nghệ tại Việt Nam cũng như trên Thế giới.
  • Huy động các nguồn lực trong và ngoài để thực hiện các nội dung hoạt động của trung tâm.
  • Cung cấp cơ sở vật chất và nhân lực để các đơn vị triển khai các buổi chia sẻ, nghiên cứu và tăng cường các CLB đội nhóm, mô hình phát triển ý tưởng công nghệ tại các trường trên địa bàn toàn quốc.
  • Lập Hội đồng các nhà khoa học, chuyên gia để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng và phát triển các đề án, chương trình công nghệ ứng dụng, nằm trong chức năng chính của Viện Việt Nam bách nghệ Thực hành giao phó.
  • Triển khai các cuộc thi, phong trào liên quan đến phát triển các ý tưởng, giải pháp công nghệ, tạo ra sân chơi và hoạt động bổ ích cho các bạn học  sinh, sinh viên và Start-up.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Viện giao phó.
Trung tâm công nghệ STECH – Nghiên cứu tập trung lĩnh vực Công nghệ

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  • Nghiên cứu và phát triển APP Học Tiếng Anh thông qua ứng dụng IELTS Việt Nam.
  • Đề tài nghiên cứu APP Smentor – Kết nối Sinh viên – Nhà trường – Doanh nghiệp hỗ trợ cho công tác tuyển dụng nhân sự.
App ứng dụng học Anh Ngữ – IELTS Vietnam