Giới thiệu Phân viện

Phân viện Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành là tổ chức sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành, có chức năng nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học nghiên cứu- ứng dụng thực hành ngành nghề tại Việt Nam.

Về cơ cấu tổ chức

  1. Lãnh đạo Phân viện:
  • Phân viện Trưởng
  • Các Phó Phân viện Trưởng.
  1. Các phòng ban chức năng, chuyên môn:
  • Phòng nghiên cứu khoa học.
  • Phòng hợp tác và đối ngoại.
  • Phòng đào tạo.
  • Phòng tổng hợp.
  1. Về chức năng:

Phân viện Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành là tổ chức sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành, có chức năng nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học, nghiên cứu, ứng dụng về ngành nghề tại Việt Nam ở các tỉnh thành.

  1. Về nhiệm vụ:

Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ do Viện trưởng Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành phân công; phối hợp tham gia và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn của Viện trên địa bàn các tỉnh ở Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, hàng năm của Phân Viện tại địa điểm của Phân viện về các dự án, đề án khoa học, giải pháp khu vực, và các ngành nghề v.v  trình Viện trưởng Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các cơ quan đơn vị, cá nhân trên địa bàn các tỉnh; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để hoạt động khoa học và công nghệ, báo cáo và tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành; phối hợp chặt chẽ với Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động chuyên môn trên địa bàn các tỉnh

Xây dựng kế hoạch hoạt động dịch vụ về nghiên cứu khoa học, tư vấn ngành nghề phù hợp trên địa bàn các tỉnh ở Việt Nam theo quy định hiện hành.

Phối hợp với các Phòng, Ban, Trung tâm của Viện Nghiên cứu-Ứng dụng Việt Nam bách nghệ thực hành tổ chức các hoạt động: Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm khoa học về ngành nghề trên địa bàn ở các tỉnh; xây dựng kế hoạch xuất bản sách, kỷ yếu hội thảo khoa học; tham gia viết bài cho Tạp chí, đăng tải trên Website; phát hành Tạp chí tại các tỉnh; tham gia hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, báo cáo, tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của Viện trưởng và quy định pháp luật.