GIỚI THIỆU
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG
VIỆT NAM BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH - SMENTOR

SMENTOR – VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG
VIỆT NAM BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Việt Nam Bách nghệ Thực hành là đơn vị Viện Trung ương, được thành lập và cấp phép bởi Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Science and Technology), theo Quyết định số: 54/QĐ-VRA ngày 22/3/2019, giấy phép số A-2059.

Viện được quản lý trực tiếp bởi Trung Ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VIỆN SMENTOR

Viện Việt Nam Bách nghệ thực hành định hướng dẫn đầu trong việc nghiên cứu và tôn vinh các ngành nghề, tạo môi trường đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho thế hệ trẻ học sinh, sinh viên, thanh niên, các nhà khoa học và các nhà quản lý doanh nghiệp, các kiến thức về thực hành và nghề nghiệp ở Việt Nam.

CHỨC NĂNG
 • Xác lập Bộ môn, xác lập Trung tâm thực hành và lập Phân Viện với sự chỉ đạo và quản lý từ Viện.
 • Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phát triển Ngành nghề, Kỹ năng và Quản trị.
  • Nghiên cứu về Ngành nghề  trong cơ chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
  • Nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển Ngành nghề, chuyển giao khoa học công nghệ.
 • Hợp tác các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp thúc đẩy mô hình Đào tạo, Ứng dụng và Thực hành.
 • Cấp văn bằng, Chứng chỉ đào tạo thực hành, chuyển hóa bộ môn thực hành ứng dụng.
 • Tham mưu tư vấn các vấn đề về kinh tế – xã hội nhằm phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa của doanh nghiệp Việt Nam.
NHIỆM VỤ
 • Thúc đẩy các Đề tài nghiên cứu, các dự án Khoa học, thu hút và hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tham dự đề tài, phát triển và đóng góp phát triển ngành nghề. 
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về khoa học kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng thực hành  nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cũng như dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ.
 • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội.
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước liên kết đào tạo bồi dưỡng cho nhân sự và các nhà khoa học để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hội Kỷ lục gia Việt Nam.
 • Cố vấn và tham mưu cho Doanh nghiệp mô hình thực hành ứng dụng, mô hình nhân sự kế thừa, quản trị và điều hành. Lấy thực tiễn làm tiêu chí vận hành Doanh nghiệp.