Trung tâm thực hành Marketing

GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm thực hành Marketing thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor). Trung tâm là nơi ứng dụng, tư vấn các giải pháp Marketing cho tổ chức, doanh nghiệp. CHỨC NĂNG Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các đề tài trong và ngoài […]

Trung tâm nghiên cứu, phát triển nhân sự kế thừa

GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm nghiên cứu, phát triển nhân sự kế thừa thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor). Trung tâm là nơi nghiên cứu, phát triển và vận dụng các đề án về nâng cao năng lực nhân sự vào thực tiễn để phục vụ […]

Trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Stech

GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ STECH thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor). Trung tâm là nơi nghiên cứu, phát triển, vận dụng các đề án công nghệ vào thực tiễn để phục vụ các chức năng và […]

Trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Anh ngữ học thuật Việt Nam

GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Anh ngữ học thuật Việt Nam thuộc sự quản lý trực tiếp của Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor). Trung tâm là nơi nghiên cứu, phát triển và vận dụng các đề án nhằm mục đích phát triển Anh ngữ ứng dụng […]