VIỆN VIỆT NAM BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH (SMENTOR INSTITUTE)

Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành (Smentor Institute) được thành lập với mục đích tìm kiếm, nghiên cứu, tổng hợp các ngành nghề thực tiễn, thực hành của Việt Nam.

Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau :

  • Nghiên cứu khoa học và thực hành các đề tài, dự án về giáo dục nghề nghiệp phù hợp với điều kiện Việt Nam; Ứng dụng phát triển các kỹ năng thực hành vào thực tiễn.
  • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khao học và đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành được cấp giấy phép hoạt động số A-2059 do Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp theo quyết định 54/QĐ-VRA ngày 22/3/2019

GIỚI THIỆU VỀ SMENTOR INSTITUTE

Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành sẽ dẫn đầu trong việc nghiên cứu và tôn vinh các ngành nghề, tạo nên môi trường đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho các sinh viên, thanh niên về các kiến thức nghề nghiệp.

Với sứ mệnh kèm cặp để thành công. Mỗi sinh viên, học viên, nhân viên, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được kèm cặp bởi những người đi trước, những Mentor hàng đầu để thành công.

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO VÀ BẢO TRỢ

CÁC TỔ CHỨC ĐỒNG HÀNH

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

NHÀ TRƯỜNG ĐỒNG HÀNH