BUỔI THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SCAFE TRƯỚC BAN LÃNH ĐẠO PASSIO