STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề “Tại sao sinh viên ra trường thất nghiệp, tại sao doanh nghiệp luôn thiếu nhân sự”. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
02 Hiểu đúng thế nào là thành công của một sinh viên, nhân viên và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
03 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
04 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cung ứng nguồn lao động trong ngành logistic ở Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
05 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
06 Nghiên cứu và thực hành Hạnh Phúc Gia Đình. VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE
STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM CƠ QUAN
01 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề “Tại sao sinh viên ra trường thất nghiệp, tại sao doanh nghiệp luôn thiếu nhân sự”. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
02 Hiểu đúng thế nào là thành công của một sinh viên, nhân viên và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
03 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
04 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cung ứng nguồn lao động trong ngành logistic ở Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
05 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
06 Nghiên cứu và thực hành Hạnh Phúc Gia Đình. VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE
STT TÊN BỘ MÔN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
02 Nghiên cứu và thực hành Hạnh Phúc Gia Đình. VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE
STT TÊN BỘ MÔN CHỦ NHIỆM CƠ QUAN
01 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
02 Nghiên cứu và thực hành Hạnh Phúc Gia Đình. VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE

DỰ ÁN CỦA SMENTOR INSTITUTE