STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề “Tại sao sinh viên ra trường thất nghiệp, tại sao doanh nghiệp luôn thiếu nhân sự”. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
02 Hiểu đúng thế nào là thành công của một sinh viên, nhân viên và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
03 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
04 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cung ứng nguồn lao động trong ngành logistic ở Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
05 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
06 Thực hành tư vấn giáo dục tâm lý hôn nhân & gia đình VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE
07 Thực hành nghiên cứu và xây dựng đề án quảng bá giá trị Việt “World Time Land – Chuỗi cổ tháp” THS PHAN VĂN THÌN THỌ SMENTOR INSTITUTE
STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM CƠ QUAN
01 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề “Tại sao sinh viên ra trường thất nghiệp, tại sao doanh nghiệp luôn thiếu nhân sự”. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
02 Hiểu đúng thế nào là thành công của một sinh viên, nhân viên và doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
03 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
04 Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cung ứng nguồn lao động trong ngành logistic ở Việt Nam. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
05 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
06 Thực hành tư vấn giáo dục tâm lý hôn nhân & gia đình VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE
07 Thực hành nghiên cứu và xây dựng đề án quảng bá giá trị Việt “World Time Land – Chuỗi cổ tháp” THS PHAN VĂN THÌN THỌ SMENTOR INSTITUTE
08 Thực hành kỹ năng định vị bản thân TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
STT TÊN BỘ MÔN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
01 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
02 Thực hành tư vấn giáo dục tâm lý hôn nhân & gia đình VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE
03 Học kỳ doanh nghiệp TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
04 Thực hành kỹ năng thuyết trình TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
05 Thực hành teambuilding TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
06 Thực hành định vị bản thân TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
07 Thực hành nghiên cứu và đánh giá tình hình doanh nghiệp TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
08 Thực hành nghiên cứu và xây dựng đề án quảng bá giá trị Việt “World Time Land – Chuỗi cổ tháp” THS PHAN VĂN THÌN THỌ SMENTOR INSTITUTE
STT TÊN BỘ MÔN CHỦ NHIỆM CƠ QUAN
01 Pháp lý thực hành. LG. PHAN VĂN TÂN SMENTOR INSTITUTE
02 Nghiên cứu và thực hành Hạnh Phúc Gia Đình. VERA HÀ ANH SMENTOR INSTITUTE
03 Học kỳ doanh nghiệp. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
04 Thực hành kỹ năng thuyết trình. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
05 Thực hành teambuilding. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
06 Thực hành định vị bản thân. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
07 Thực hành nghiên cứu và đánh giá tình hình doanh nghiệp. TS. PHAN HUỲNH ANH SMENTOR INSTITUTE
08 Thực hành nghiên cứu và xây dựng đề án quảng bá giá trị Việt “World Time Land – Chuỗi cổ tháp”. THS PHAN VĂN THÌN THỌ SMENTOR INSTITUTE

DỰ ÁN CỦA SMENTOR INSTITUTE