HỘI ĐỒNG VIỆN

Tiến Sĩ Lê Doãn Hợp

 • Nguyên bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Chủ tịch hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Tiến Sĩ Thang Văn Phúc

 • Nguyên thứ trưởng bộ Nội Vụ.
 • Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

Tiến Sĩ Ngô Quang Xuân

 • Nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
 • Thành viên hội đồng xác lập Kỷ lục.

TS – LS Nguyễn Văn Viễn

 • Viện trưởng viện sở hữu trí tuệ Việt.

Tiến Sĩ Lê Doãn Hợp

 • Nguyên bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Chủ tịch hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Tiến Sĩ Thang Văn Phúc

 • Nguyên thứ trưởng bộ Nội Vụ.
 • Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

Tiến Sĩ Ngô Quang Xuân

 • Nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
 • Thành viên hội đồng xác lập Kỷ lục.

TS – LS Nguyễn Văn Viễn

 • Viện trưởng viện sở hữu trí tuệ Việt.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

STT Họ và tên  Đơn vị công tác
1 Ths. Trịnh Thúc Huỳnh Nguyên giám đốc – Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia – Phụ trách Trung tâm Kỷ lục Đông Dương
2 TS. Trần Việt Hùng Nguyên Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ
3 TS. Vũ Mạnh Chu Nguyên Cục trưởng Cục bản quyền tác giả
4 LS. Nguyễn Mạnh Quý Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP. Hồ Chí Minh (IPA)

Xem thêm >>

BAN ĐIỀU HÀNH

TS. Phan Huỳnh Anh

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

ThS. Phan Văn Thìn Thọ

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

TS. Đào Lê Hòa An

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

ThS. Nguyễn Hữu Thành

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

TS. Hoàng Cửu Long

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

Bà Nguyễn Thị Thủy

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

TS. Phan Huỳnh Anh

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

ThS. Phan Văn Thìn Thọ

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

TS. Đào Lê Hòa An

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

ThS. Nguyễn Hữu Thành

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

TS. Hoàng Cửu Long

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

Bà Nguyễn Thị Thủy

VIỆN PHÓ VIỆN VIỆT NAM
BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH

Xem thêm chi tiết

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ VÀ NHÂN SỰ

PHÒNG TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ PHẬN BIÊN TẬP, QUẢN TRỊ TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Bạn đang cần SMENTOR INSTITUTE hỗ trợ ?