Hoạt động đào tạo
content

Sinh viên tại học kỳ doanh nghiệp

Ngày 19/11/2017, Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam đã phối hợp cùng trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí